UMED

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) haber alma özgürlüğünün sağlanması, haberlerin gerçek, doğru, tarafsız bir şekilde verilmesi ve toplumların din, dil, renk ayrımı yapılmadan ele alınması, korunması gereken kesimleri (engelli, çocuk, kadın) korunduğu bir dünya için çaba sarf etmeyi bir yükümlülük ve sorumluluk olarak görür.
Uluslararası Medya Derneği, hesap verilebilirliği, adil olmayı, çıkar çevrelerinden ve illegal yapılardan bağımsız hareket etmeyi ilke olarak benimser; hak, adalet, dürüstlük ve özgürlüğü savunur.

Temel amacı; Meslek alanına ilişkin, geçmişiyle güçlü bağlar kurabilen, gelecek tasarımı yapma yeteneğine sahip, özgüveni yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlamak, (muhabir, foto muhabiri, kameraman, editör, basın danışmanı)
Meslek içi eğitimlerle ve açtığı akademilerle medya kuruluşlarında personel eğitimleri gerçekleştirmek, kalite standartlarını yükseltmek,
Yurt içi ve yurt dışından medya kuruluşlarına enformasyon sağlamak, personel eğitimlerine destek sağlamak,
Basın özgürlüğü alanında süreçleri takip etmek,
Basın emekçilerinin sosyal ve özlük hakları alanında çalışmalar yürütmek,
Basın emekçilerine ilişkin yapılan haksızlıkları derlemek ve onlara hukuksal destek sağlamak,
Yeni teknolojilerin kullanımına ilişkin eğitimler düzenlemek,
Sosyal Medya alanında uzmanlar yetiştirmek,
Medya sektörünün kalitesinin yükselmesine katkı sunmak için tartışma ve araştırma ortamları sağlamak, çıkan sonuçları raporlamak ve yayımlamaktır.

Bu çerçevede;
Ulusal ve uluslararası medyada yer alan görsel, işitsel ve yazılı tüm yayınları takip ederek etik değerlerin korunmasına yardımcı olmak,

Başta sosyal medya olmak üzere, yazılı, görsel ve işitsel medyanın değerlerimizi, aileyi, gençleri hedef alan ve yozlaştıran, toplumsal çatışmayı körükleyen yıkıcılığına karşı önlemler almak, medyanın temiz bilgi kanalına dönüşmesi için çaba sarf etmek,

Milli ve manevi değerlere aykırı görülen, toplumsal düzeni bozmaya yönelik yayınlara karşı hukuki zeminde kamuoyu oluşturmak,

İletişim özgürlüğünün herkes için uygulanabilir olmasını sağlamaya yönelik hukuki girişimlerde bulunmak, gerekli kamuoyunu oluşturmak,

Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların ve onların bağlı bulundukları kurumların hak ve menfaatlerini koruyarak geliştirmek. Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanların kültürel gelişmesine, ekonomik ve sosyal refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak.

Ayırt etmeksizin kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılmasına engel olmak, cevap ve düzeltme hakkına saygı gösterilmesini sağlamak.

Gazetecilik mesleğinin özel amaçlara ve çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu korumak.

Basın, yayın, görsel, işitsel ve elektronik yayıncılık mesleğinde çalışanları bir araya toplamak aralarındaki maddi ve manevi dayanışma ile yardımlaşmayı sağlamak, mesleği temsil etmek, toplum içindeki onur ve değerini artırıcı yönde önlemler almak ve çalışmak.

İLKELER
Bu noktada Uluslararası Medya Enformasyon Derneği;

Olay ve olguların tüm yönleriyle gerçekleştiği şekliyle okuyucuya aktarılması,

Aktarılan gerçekliğin eksik bırakılmaması,

Metinlerde kullanılan dilin tarafsız, objektif ve güvenilir olması, metinlerin sıfatlardan ve nitelemelerden uzak tutulması,

Kullanılan görsellerin, kullanılan metinlerle uyumlu olması,

Kelimelerin aşağılayıcı, suçlayıcı, hakaret edici olmaması,

Topluma bilgi akışında aksaklıkların yaşanmaması,

Basın emekçilerinin özlük ve sosyal haklarının savunulması,

Toplumların ahlaki değerlerine önem verilmesi ve manevi değerlerin yok sayılmaması,

Halkın bilgi edinme hakkı, doğru haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının korunması,

İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğünün sağlanması,

Medya kuruluşlarının toplumun hem ekonomik hem sosyal ve hem de manevi yönden gelişmesine katkı sunması,

Dernek, toplumsal özgürleşme ve haber edinme hakkı bağlamında kamusal yararları gütmeyi,

Hesap verilebilirliği, adil olmayı, çıkar çevrelerinden bağımsız hareket etmeyi, özel yaşam gizliliğine korumayı ve nefret söylemine karşı çalışmaları desteklemeyi,

Temel ilkeler olarak kabul eder…